DEBUG: enter

Screenshots

screenshot

screenshot
UK Tour, 1965

screenshot
Nashville 1978

screenshot
Saturday Night Live, 1979

screenshot
Toronto 1980