DEBUG: enter

Screenshots

screenshot

screenshot
Munich 1981

screenshot
Munich 1981

screenshot
Cleveland 78

screenshot
Cleveland 78

screenshot
Toronto 74 (mostly very dark)

screenshot
Toronto 74