DEBUG: enter

Screenshots

screenshot
Wide screen (16:9) picture!

screenshot

screenshot