DEBUG: enter

Screenshots

screenshot

screenshot

screenshot
troubles with the guitar strings...

screenshot

screenshot
with Carlos Santana